Katowice: świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy celnych i pracowników wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach i podległych jednostkach.
Numer ogłoszenia: 195072 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139782 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Katowicach, ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3587161, faks 32 3587204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług medycznych dla funkcjonariuszy celnych i pracowników wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach i podległych jednostkach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach oraz w Urzędzie Celnym w Katowicach wraz z podległymi komórkami. Placówka świadcząca usługi medyczne powinna mieć siedzibę lub punkt w którym świadczone będą wszystkie usługi medyczne, z godnie z opisem przedmiotu zamówienia, w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej 34. Wykonawca winien zapewnić udział lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powołanej przez Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w okresie obowiązywania umowy oraz udział w przeglądach warunków służby/pracy. Posiedzenia Komisji będą się odbywały nie mniej niż raz w kwartale. O terminie posiedzenia komisji Wykonawca poinformowany Zostanie co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zadanie nr 2 - świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Urzędzie Celnym w Bielsku - Białej wraz z podległymi komórkami. Placówka świadcząca usługi medyczne powinna mieć siedzibę lub punkt w którym świadczone będą wszystkie usługi medyczne, z godnie z opisem przedmiotu zamówienia, w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Urzędu Celnego w Bielsku - Białej przy ul. T.Regera 32. Zadanie nr 3 - świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Urzędzie Celnym w Rybniku wraz z podległymi komórkami. Placówka świadcząca usługi medyczne powinna mieć siedzibę lub punkt w którym świadczone będą wszystkie usługi medyczne, z godnie z opisem przedmiotu zamówienia, w odległości nie większej iż 10 kilometrów od siedziby Urzędu Celnego w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51. Zadanie nr 4 - świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Urzędzie Celnym w Częstochowie wraz z podległymi komórkami. Placówka świadcząca usługi medyczne powinna mieć siedzibę lub punkt w którym świadczone będą wszystkie usługi medyczne, z godnie z opisem przedmiotu zamówienia, w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Urzędu Celnego w Częstochowie przy ul. Marsz. E. Rydza-Śmigłego 26. UWAGA: Zamawiający informuje, że dojazd do miejsca w którym będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot zamówienia liczony będzie w km zgodnie ze stanem faktycznym lokalizacji. W przypadku rozbieżności, za podstawę obliczenia przyjmuje się wskazanie najkrótszej drogi dojazdu obliczonej na podstawie wskazań aplikacji internetowych/lokalizator ZUMI ( dotyczy Zadania 1-4). Dotyczy zadań nr 1, 2, 3 i 4 - Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: - w stosunku do funkcjonariuszy celnych: zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1323 z późn.zm.) i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.10.2009r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych (Dz.U. z 2009r., Nr 181, poz. 1412) oraz ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j: Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), wydanym na jego podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 27.06.1997 o służbie medycyny pracy (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). - w stosunku do pracowników cywilnych (służba cywilna, pracownicy obsługi): zgodnie z: ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j: Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), i wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 27.06.1997 o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). Wykonawca winien spełniać następujące wymagania: 1) placówki medyczne, w których będą wykonywane w/wym. usługi medyczne: - muszą spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) - muszą świadczyć usługi zdrowotne w sposób ciągły (bez przerw urlopowych lub innych uniemożliwiających wykonanie badań), w dniach od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach pracy od 7:15 do 15:15. 2) badania profilaktyczne muszą być przeprowadzane przez posiadających uprawnienia lekarzy i specjalistów oraz uwzględniać warunki występujące na stanowisku służbowym lub stanowisku pracy, a także rodzaj wykonywanej pracy, zgodnie z opisem stanowiska pracy. Opis stanowisk pracy występujących u Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 3) zapewnienie możliwość przeprowadzania badań bez konieczności wcześniejszej rejestracji, a w uzasadnionych przypadkach, możliwość telefonicznych zapisów na badania; 4) rejestrowanie osób zgłaszających się do badań w oparciu o wystawione i podpisane przez Zamawiającego skierowania na badania. 5) dokonywać rozliczeń za wykonane usługi w okresach miesiąca kalendarzowego, 6) po przeprowadzeniu badania Wykonawca winien wystawić zaświadczenie o przydatności do pracy z potwierdzeniem możliwości wykonywania przez osobę badaną dodatkowych czynności wskazanych w skierowaniu na badana i przekazania go bezpośrednio osobie objętej badaniami. 7) całość badań, łącznie z wydaniem orzeczenia lekarskiego, powinna być przeprowadzona w ciągu 1 dnia, a tylko w przypadku uzasadnionej konieczności wykonania dodatkowych badań może trwać dłużej niż 1 dzień Zadanie nr 5 - świadczenie usług medycznych funkcjonariuszy celnych podlegających badaniom psychologicznym i psychofizjologicznym wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach Usługi medyczne w zakresie opieki zdrowotnej funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w wyodrębnionych komórkach Izby Celnej w Katowicach o których mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1323 z póżn.zm.), oraz funkcjonariuszy przewidywanych do takiej służby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 230 poz.1515) w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych. Placówka świadcząca usługi medyczne powinna mieć siedzibę lub punkt w którym świadczone będą wszystkie usługi medyczne, z godnie z opisem przedmiotu zamówienia, na terenie województwa śląskiego lub województw ościennych tj. województwa małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Usługi medyczne będą obejmowały przeprowadzanie badań psychologicznych i badań psychofizjologicznych funkcjonariuszy celnych. Zakres, sposób przeprowadzenia, częstotliwość i rodzaj wykonywanych badań musi być zgodny z w/wym. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych. Badaniom podlegać będą funkcjonariusze celni pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach służbowych na stanowiskach służbowych, na których wykonuje się zadania związane z użyciem broni palnej lub kandydaci do pełnienia służby na tych stanowiskach oraz osoby upoważnione przez Szefa Służby Celnej do wykonywania zadań określonych w art. 2 ust.1 pkt.4-6 ustawy z dnia 27.08.2009r. o Służbie Celnej z prawem użycia broni palnej. Badaniom nie będą podlegali funkcjonariusze wykonujący zadania związane z obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zadaniom. Z uwagi na powyższe nie należy wykonywać badań psychofizjologicznych z wykorzystaniem wariografu. Wykonawca winien spełniać następujące wymagania: 1) Zgodnie z par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych badanie psychologiczne i badanie psychofizjologiczne mogą przeprowadzać: - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, - izby celne, - Zakłady Opieki Zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, - Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnych i jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej 2) Placówki medyczne, w których będą wykonywane w/wym. badania muszą świadczyć usługi zdrowotne w sposób ciągły (bez przerw urlopowych lub innych uniemożliwiających wykonanie badań), w dniach od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach pracy od 7:15 do 15:15...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Izbie Celnej w Katowicach oraz w Urzędzie Celnym w Katowicach wraz z podległymi komórkami.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40101,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Urzędzie Celnym w Bielsku - Białej wraz z podległymi komórkami.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29773,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w Urzędzie Celnym w Częstochowie wraz z podległymi komórkami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14349,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ